كتاب: ترجمه كتاب (فاحشة .. صورت ديگر عائشة) نوشته شيخ ياسر حبيب در دسترس ميباشد

ترجمه كتاب (فاحشة .. صورت ديگر عائشة) نوشته شيخ ياسر حبيب در دسترس ميباشد
ترجمه كتاب (فاحشة .. صورت ديگر عائشة) نوشته شيخ ياسر حبيب در دسترس ميباشد

بسم الله الرحمن الرحيم
وبالآخره و بعد از انتظاربسيار ودرخواستهاي زياد ترجمه كتاب (فاحشه .. صورت ديگر عائشة) نوشته شيخ ياسر حبيب به زبان فارسي و با زحمتهاي داوطلبانه بعضي از استادهاي حوزه علمية قم المقدسة انجام پذيرفت. و شيخ ياسر حبيب نيز به اين تلاش خوش آمد گفته و از كساني كه تلاش فراوان در اين كار كرده اند تشكر فراوان كرده است.
و اين كتاب در ايران چاپ و پخش شده است و در جريان اين چاپ هيئت خدام المهدي (عليه السلام) نبوده است. و فقط چاپ و پخش اولين بار و به زبان عربي از كارهاي سري اين هيئت بوده است كه تقريباً قبل از پنج سال به انجام پذيرفت. چنانچه فقط ويژه علماي بارز در حوزه هاي علميه بوده و سپس در چاپ هايي پي در پي در كشورهاي مختلف به چاپ رسيده است.
بنظر ميرسد صادر شدن اين كتاب به زبان فارسي اشاره دارد به قدرت نداشتن حكم بتري حاكم در تهران از انتشار اصلاحي رافضي در بين حوزه علميه ، با همه تلاش اطلاعات و فشار سركوبگرانه براي به حصر در آوردن حوزه علميه.
و به اين كتاب در زبان عربي تعريف ها و تمجيدهاي زيادي اعطاء شده است. و آراء زيادي از علماي اهل علم را درباره مسائلي كه در آن مطرح شده است را تغيير داد به اندازه اي كه بعضي از مخالفين شيخ به وسعت معلومات و قدرت طرح و سنگيني استدلال اين كتاب شهادت داده اند.
و اين كتاب در بيش از هزار صفحه قرار داده شده كه ضخيم ترين كتابي است كه تا كنون در رسوائي دشمن خدا عائشه دختر ابوبكر لعنة الله عليهما به رشته تحرير در آمده است. و اين كتاب شامل هفت قسمت با پيشگفتار و پسوند و فهرست ميباشد. و پر خطرترين اين قسمت ها قسمتي است كه عائشة مرتكب به فاحشه زنا شده است را پرده برداري ميكند. چنانچه شيخ دليل هايي را بر آن عرض كرده است و اعتراض هايي را بر عليه عائشه تنفيذ كرده است.
اكنون براي به دست آوردن كتاب به ترجمه فارسي براي دانلود فشرده اينجا

و براي هر سؤالي ميتوانيد با ايميل در سايت قطرة با ما در تماس باشيد.
alqatrah@gmail.com